top of page

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל, לרבות הקושי בהתמודדות ותאימות לרגולציה בתחום ההעסקה והצורך במתן שירות זמין ואיכותי לעובדים המועסקים.


בנוסף לכך, נושא ניהול הסיכונים, המאפיין את עולם השכר, כמו מחסור בחשבי שכר איכותיים, עמידה בתנאי החוק ובמדיניות השכר הארגונית, מניעת מעילות והפרדה בין הגורם המנחה לגורם המתפעל ולגורם המאשר את השכר ולכן תפקיד חשב השכר הוא תפקיד רגיש וחשוב, המחייב מקצועיות וקפדנות.

אצלנו תוכלו למצוא את כל המידע הרלבנטי אודות חשבות שכר, תחומי האחריות של חשב השכר והקשר להנהלת החשבונות.


אם גם לכם יש עסק או חברה עם עשרות או מאות עובדים, חישובי משכורות, הפרשות סוציאליות וחישובי נקודות זכות, פנו אלינו ונשמח להעניק גם לכם שירותי חשבות שכר מושלמים.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page