top of page

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דרך הדוחות הכספיים אנחנו יכולים לאמוד את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית (תאגידים וחברות פרטיות או ציבוריות, עוסק מורשה, עוסק פטור, עובד מהבית ומוסדות ללא כוונת רווח – מלכ"ר).

הדוחות הכספיים כוללים שני אלמנטים בסיסיים:

מאזן – דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי לסוף תקופה.

דוח רווח והפסד (או דוח על הרווח הכולל) – דוח שמציג את הפעילות העסקית של הישות עבור תקופה חשבונאית.

משרדנו מציע לכם ביקורת ועריכת דוחות כספיים, בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו, ולפי כללי IFRS או US GAAP, לפי העניין.


משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ועמותות המחויבות להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים. בנוסף נותן המשרד שירותי ביקורת מיוחדים כגון הגשת דוחות, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים עבור עמותות למשרדי ממשלה שונים או לשם קבלת תקציב מהחשב הכללי באוצר. אנחנו מתמחים בנושא ונשמח לייצג גם אותך.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page