top of page

תקנות עובדים זרים

(סוגי מקרים ותנאים בהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2018.


ביום 19.7.18 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים בהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2018.

להלן סוגי המקרים בהם עובדים זרים מסתננים יהיו זכאים לקבל חלק מכספי הפיקדון טרם עזיבתם את הארץ:

  1. קטין;  1. מי שגילו עולה על 60;

  2. הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל;

  3. מי שממונה ביקורת הגבולות שוכנע לגביו כי בשל גילו או מצב בריאותו, לרבות בריאות הנפשית, אי קבלת כספי הפיקדון לפני מועד עזיבת הארץ עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

  4. מי שמשטרת ישראל הודיעה לגביו כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) או (ב) לחוק העונשים יהיה זכאי לקבל חלק מכספי הפיקדון לפני שיעזוב את ישראל;

כמו כן, ההחזר אותו זכאי לקבל עובד זר מסתנן הוא חלק השווה ל-70% מחלק


העובד, אשר ישולם לו בדרך של אי ניכויו בידי מעסיקו משכר עבודתו, ובלבד שהעובד הזר המסתנן הציג בפני מעסיקו אישור בכתב מרשות האוכלוסין וההגירה בדבר זכאותו לתשלום פיקדון חלקי.

תקנות עובדים זרים

Comments


bottom of page