top of page

מיסוי חברות ארנק

בעקבות חוק ההתיעלות הכלכלית לשנים 2018-2017 התווסף סעיף 62א לפקודה (תיקון 234) שמטרתו לתת אמצעים לרשות המיסים לטפל בתכנוני מס של בעלי חברות ארנק המנצלים באופן לא לגיטימי את שיטת המס הדו שלבית הקיימת בחברה.


מהי חברת ארנק?

חברת ארנק מוגדרת כחברה שעיקר מטרתה הינו הקטנת חבות במס הכנסה

מיסוי חברות ארנק

וביטוח לאומי לבעל המניות בחברה. חברות ארנק נוצרו בדרך כלל כאשר שכירים במשק שקיבלו שכר גבוה במשכורת רצו להפחית את שיעור המס שלהם, ולצורך כך התאגדו כחברה והחלו לתת שירותים לחברה שבה עבדו כשכירים. כך החברה בבעלותם מוציאה חשבונית כל חודש לחברה שבה היו שכירים ומנגד הם מושכים שכר נמוך בחברה שהקימו וכך חוסכים בתשלומי הביטוח הלאומי ומס הכנסה. יתרת הכספים שנשארים בחברה לאחר משיכת משכורת נמוכה למחיה משמשים להשקעה או למשיכת דיבידנד. בתכנון מס זה מאבדת קופת האוצר כספים רבים וכן יש הפסד למדינה בביטוח לאומי וכך נוצר חקיקה חדשה בתחום.


תנאים למיסוי חברת ארנק:

  1. הכנסת החברה שהיא חברת מעטים*, הינה תוצאה של פעילות בעל מניות יחיד בחברה אחרת, כאשר היחיד או החברה משמשים כנושא משרה** בחברה האחרת לרבות צד קשור לו.

  2. 70% מהכנסות חברת המעטים או 70% מהכנסה חייבת של חברת המעטים למעט הכנסות מיוחדות*** או רווחים מיוחדים (רווח הון, שבח ודיבידנדים) נבעה משירות הניתן לאדם אחד או קרובו, והשירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים.

  3. חברה מעטים מעסיקה עד 3 עובדים והשירות ניתן לאדם אחד או קרובו למעט שירות לשותפות ביד השותף בה. הסעיף לא יחול על חברת מעטים המעסיקה 4 מועסקים או יותר.


דוגמאות

1. לחברת מעטים המוחזקת על ידי בעל מניות אחד הכנסה חייבת בחברה בסך של 5 מיליון ₪ וכמו כן, 80% מהכנסות החברה נובעת משירות לחברת הייטק על יד בעל המניות היחיד, 20% מיתר ההכנסות נובעות מהכנסות פסיביות. על פי הוראת סעיף 62א(א)(3) היות ויותר מ70% מהכנסות החברה נובעות מעבודת היחיד, תחשב 80% מההכנסה החייבת של החברה כהכנסת היחיד והוא יחויב בגינה במס.


2. רופא אשר מועסק בקופת חולים באמצעות חברה ויותר מ 70% מהכנסות החברה נובעות מקופת חולים אחת.


3. סוכן ביטוח, המאוגד כחברה בע"מ, אשר יותר מ 70% מהכנסותיה נובעות מחברת ביטוח אחת.

כאמור, במידה והלקוח האחד לא קיבל 30 חודש שירות ברציפות , לא יראו את החברה כחברת ארנק.

ההוראות הנ"ל לא יחולו על חברות ארנק של שותפים בשותפויות כגון רואי חשבון ועורכי דין, המעניקים שירותים לשותפות ומקבלים את הכנסתם מהשותפות במסגרת חברת מעטים.


*חברת מעטים – הינה חברה שבשליטת עד חמישה בני אדם, איננה חברת בת ואינה חברה ציבורית. ** נושא משרה – בחברה כהגדרתו בחוק החברות. ***הכנסות מיוחדות- כמשמעותן בסעיף 89.

החרגת ענפים מסוימים מהגדרת חברת ארנק

בחודש 10/2017 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברת ארנק. הענפים שאינם נכללים בהגדרה גם אם 70% ויותר מהכנסותיהם הינם מלקוח אחד ובתנאי שבעל המניות אינו נושא משרה אצל הלקוח הם:

  • אומנים

  • סוכני ביטוח

  • רופאים


הסיבה להחרגת הנ"ל היא שאמנם חברות כאלה מקבלות את הכנסותיהם מלקוח אחד אבל הוא משמש צינור בלבד.

לדוגמה – סוכן ביטוח מעניק שירות ללקוחות רבים אולם את העמלות הוא מקבל במרוכז מחבר הביטוח. אומן אשר מופיע בפני קהל רחב של רוכשי כרטיסים מקבל את כספו מהאמרגן אשר גובה עבורו את הכספים.


כלומר – המבחן הוא מבחן הלקוח הישיר.

בכל הענפים הללו בהם הלקוח המשלם איננו הלקוח הישיר אלא מהווה צינור בלבד – לא תחול הגדרת חברת ארנק על החברה.

כך , אצל הרופאים – כאשר המטופלים הגיעו אל הרופא ישירות וקופת החולים מהווה צינור – הוא לא ייכלל בהגדרת חברת ארנק במידה והוא מאוגד כחברה בע”מ, אולם במידה והמטופל הינו של קופת חולים והרופא מטפל בו עבור קופת החולים – הוא יוגדר כחברת ארנק הואיל ועל פי מבחן הלקוח , קופת החולים הינה הלקוח והרופא עובד עבורה.

Comments


bottom of page